ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพลิกฟื้นวิถีภูมิปัญญาชุมชน

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการพลิกฟื้นวิถีภูมิปัญญาชุมชน เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริม และสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร มาบรรยายและให้ความรู้ ดังนี้
-อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงค์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และทีมวิทยากร ในการบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการสื่อและการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมในตลาดปัจจุบัน และหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดนใจผู้บริโภค
-อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในการบรรยายในหัวข้อ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และมีการฝึกปฏิบัติในการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/8/2565 14:14:29

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่