ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

แผนการบริหารความเสี่ยง/แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

แผนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2565
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2564
- รายงานควบคุมภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-6) รอบ 12 เดือน
   ประจำปีงบประมาณ 2564


แผน/รายงานการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ปีงบประมาณ 2565
- แผน/รายงานการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่