ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Bachelor ofScienceProgram inEnvironmental Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

   : Bachelor of Science (Environmental Health)

ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

  : B.Sc. (Environmental Health)

เล่มหลักสูตร  เปิดแบบ .pdf ไฟล์
เล่มหลักสูตร  เปิดเเบบ E-book

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
โดย สภามหาวิทยาลัย
รับทราบการอนุมัติหลักสูตร วันที่ 15 มิถุนายน 2563
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
รับรองคุณวุฒิ วันที่ 8 กันยายน 2563
โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่