ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

Bachelor of ScienceProgram in HealthPromotion

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) : Bachelor of Science (Health Promotion)

ชื่อย่อ : วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)

          : B.Sc. (Health Promotion)

เล่มหลักสูตร  เปิดแบบ .pdf ไฟล์

เล่มหลักสูตร  เปิดเเบบ E-book

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
โดย สภามหาวิทยาลัย

รับทราบการอนุมัติหลักสูตร วันที่ 13 มกราคม 2564
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
รับรองหลักสูตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่