ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา


- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยวินัยการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
   ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 2 )
   พ.ศ. 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงานการบริหารงาน
   และการกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2564


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2562


- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2)
   พ.ศ. 2561
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่