ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


สายตรงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
โทร. : 0 5446 6666 ต่อ 8968
E-mail : sjuwa@hotmail.com
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่