ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ผู้บริหารคณะ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (ประวัติ)

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ sjuwa@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน (ประวัติ)

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

E-mail: koolsabuy@gmail.com

ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว (ประวัติ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต

E-mail: shompoo_koy@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ (ประวัติ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-mail: eungkaew@gmail.com

อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน (ประวัติ)

ผู้ช่วยคณบดี

E-mail: Silangirn@hotmail.com© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่