ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


บุคลากรสายสนับสนุน

คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3317
นางจริยา วงค์ตุ้ย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3317นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์  
หัวหน้างานวิชาการ
054-466-666 ต่อ 3313


นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
หัวหน้างานแผนงาน
054-466-666 ต่อ 3313


นางจิราพร ขำจันทร์
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
054-466-666 ต่อ 3459นางสาววีรวรรณ นามจิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
054-466-666 ต่อ 3318


งานบริหารทั่วไป

นางสาววรภร ขัติวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
054-466-666 ต่อ 3315

นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
054-466-666 ต่อ 3315

งานวิชาการนางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3313

นางสุนิสา ชากุลนา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3315

นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3322
นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3322

นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว 
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3236

นางสาวทิฆัมพร เค้าโคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3470


 
นางสาววีรวรรณ นามจิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)
054-466-666 ต่อ 3318

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม
นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต)
054-466-666 ต่อ 3313
งานแผนงาน


นางน้ำทิพย์ วรรณโวหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
054-466-666 ต่อ 3313


งานห้องปฏิบัติการนายจาตุรนต์ กัณทะธง
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม
นักวิทยาศาสตร์ 
054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวสิริมา วงษ์พล
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3074
นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3683


นางสาวปิยะพร พิมพาแสง
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่