ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • welcome,tO
  • welcome66

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 25/8/2566 13:52:30
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 25/8/2566 13:50:55
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 4/8/2566 14:55:15
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2566 14/7/2566 15:05:44
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน 2566 26/5/2566 13:25:35
รายงานกิจการประจำเดือน มี.ค. 66 26/4/2566 16:19:33
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2566 26/4/2566 13:24:00
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 24/3/2566 9:33:17
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 20/3/2566 20:33:32
แนวปฏิบัติคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 20/3/2566 20:12:32
Page 1 of 18 (173 items)Prev1234567161718Next
x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 13/6/2566 10:56:20
คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20/3/2566 17:28:44
ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/3/2566 11:02:58
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 9/3/2566 10:57:37
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9/3/2566 10:57:01
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีหมาวิทยาลัยพะเยา 9/3/2566 10:54:15
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก 9/3/2566 10:52:58
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/3/2566 9:57:00
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/3/2566 9:55:59
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 9/3/2566 9:54:40
Page 1 of 9 (87 items)Prev123456789Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 29/8/2566 11:27:01
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 10/7/2566 10:08:16
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 8 10/5/2566 14:36:42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2565 20/3/2566 17:14:00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส ที่ 1 20/3/2566 14:02:44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 4 20/3/2566 14:02:00
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 3 20/3/2566 14:01:14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 2 20/3/2566 14:00:28
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 7 9/3/2566 9:40:16
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ครั้งที่ 6 9/3/2566 9:39:03
Page 1 of 7 (67 items)Prev1234567Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3 25/4/2566 16:21:56
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11/11/2565 16:53:56
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 11/11/2565 16:52:19
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:08:46
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 7/3/2565 16:07:06
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 30/8/2564 15:02:17
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/8/2564 9:38:06
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25/8/2564 9:32:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18/8/2564 12:57:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 9/3/2564 14:33:47
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่