ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)


เล่มหลักสูตร  เปิดแบบ .pdf ไฟล์
เล่มหลักสูตร  เปิดเเบบ E-book
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
โดย สภามหาวิทยาลัย
รับทราบการอนุมัติหลักสูตร วันที่ 4 เมษายน 2563
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
รับรองคุณวุฒิ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่