ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


อำนาจหน้าที่


- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด

   งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก

- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีหมาวิทยาลัยพะเยา

- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด 

   งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่