ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


อำนาจหน้าที่


- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553

- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัดงบประมาณของกลุ่มจังหวัดงบประมาณบูรณาการ
  และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัดงบประมาณของกลุ่มจังหวัดงบประมาณบูรณาการ
  และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัดงบประมาณของกลุ่มจังหวัดงบประมาณบูรณาการ
  และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ 2564
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้ส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้ส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 4
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้ส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้ส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2
- คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องมอบอำนาจให้ส่วนงาน ปฎิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่