ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์ปิยะนุช โลนันท์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์ภัชรี พิมาลรัมย์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์กานต์ชนก สุขบท (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์มนธิชา กัลยาลือ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3470

อาจารย์ปุณยวีร์ คำไทย (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

(ลาศึกษาต่อ)

นางสาวจุฬาภัค ศรศักดานุภาพ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

(ลาศึกษาต่อ)
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์ระวีพรรณ สุนันต๊ะ

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์วิริญญา เมืองช้าง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์นาฏนิดา จันทราช (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์ผาณิต ศรีสุทธะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์วิชิดา หล้าสมศรี (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์ภากรณ์ ภู่สุวรรณ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจารย์เก่ง ชัยชนะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์วรรณิตา สกุลวัฒนะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ผดุงนารี แสนเมือง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309

อาจาย์วริฐา อริยบุคลากร

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3309
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3322

ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์พรพนา สมจิตร (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์กฤษฎา สารทอง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์อรทัย เกตุขาว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3236

ดร.สุรางคนา ไชยรินคำ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3236
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3233

ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3233

อาจารย์รัศมี จันทร์กวีกุล (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

(ลาศึกษาต่อ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3236

อาจารย์ปุณญิสา ผุดผ่อง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3236

นางสาวชุมาพร รถสีดา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3236

นางสาวจุฑามาศ ตามเพิ่ม (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3236
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ติดต่อ 0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์รสรินทร์ แก้วตา (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์นิศารัตน์ อุตตะมะ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322

ดร.อุรัชชา สัจจาพงศ์ (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322

อาจารย์ตวงพร พิกุลทอง (ประวัติ)

อาจารย์ประจำ

0 5446 6666 ต่อ 3322
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่