ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

ชื่อย่อ : พทป.บ.

          : B.ATM.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  28,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์ แผนไทย ประยุกต์ ในสถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผน ไทยประยุกต์บัณฑิต หรือองค์กรอื่น


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่