ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานบริการ e-Service

สำหรับนิสิต
- ใบลาของนิสิต
- คู่มือนิสิต
- ประกาศปฏิทินการศึกษา
- ระบบบริการการศึกษา
- ระบบ i-servier
- ข่าวทุนการศึกษา
- กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา
- อีเมลสำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
- แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียนออนไลน์
- แบบฟอร์มขอใช้ห้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์
- ใบขออนุญาตใช้รถไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดพะเยา
- ใบขออนุญาตใช้รถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
- ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
- ระบบ UP-DMS
- ระบบการลาออนไลน์
- ระบบสมัครงาน
- ติดตามเอกสารการเงิน 
- Salary (ระบบบริหารจัดการเงินเดือน) 
- ระบบ e budget
- ระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง (iMS)
- ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร
- UP TICKET ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย 

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่