ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)  
Doctor of Public Health Program (Dr.P.H.)


หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1
เรียน จันทร์-ศุกร์

แบบ 2.1  
ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 
1. งานรายวิชา (Course Work)           15
   (1.1) หมวดวิชาเฉพาะ                     15
2. วิทยานิพนธ์                                 36
รวม (ไม่น้อยกว่า)                             51

อัตราค่าเล่าเรียน
ปริญญาเอก แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2) มีประสบการณ์ในการทำงานสาธารณสุขหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว-ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
    2.1 สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ติดตามการรับสมัครได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักสูตรปริญญาเอก


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่