ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

Bachelor of Traditional Chinese Medicine

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : การแพทย์แผนจีนบัณฑิต : Bachelor of Traditional Chinese Medicine

ชื่อย่อ : พจ.บ.

          : B.CM.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 193 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ จำนวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  70,000 บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

แพทย์แผนจีน อาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการทั่วไป

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่