ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายการ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รายงาน/การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/หน่วยงานภายนอก
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2565–2569และแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงาน
   ด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่