ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 นางสาววัชรี คงทอง นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน และคณะ ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยทำงานในจังหวัดพะเยา Factors related with smoking behaviors of working group in Phayao Province. ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” โดยมีอาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย นำเสนองานวิจัย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

ภาพ :   อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 16:32:08

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่