ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ณ ตำบลสันโค้ง (ช่วงเช้า) และตำบลบ้านถ้ำ (ช่วงบ่าย) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  

โดยมีตัวแทนน้อง ๆ นักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) มาคอยต้อนรับและนำทางในการลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยคณะผู้ดำเนินการติดตามโครงการในครั้งนี้ นำโดย น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล และน.ส.สุพัตรา วงศ์พรม ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามโครงการในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลและติดตามผลผลิตอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) ในระดับบุคคล และนำไปสู่ระดับครอบครัว   อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัวให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 15:47:59

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่