ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการวิชาการและวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างค่า จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ 10 ประการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บูรณาการวิชาการและวิจัยร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างค่า จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ 10 ประการ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยได้รับการต้อนรับจากนายอดุลย์ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า นายชิติพัทธ์ มาฟู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางค่า และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า
ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดทีมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องของเพศศึกษา และสุขบัญญัติ 10 ประการ และกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเนียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2565 11:20:42

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่