ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ปี 2565
อาจารย์เนตรนภา พรหมมา, อาจารย์พรพนา สมจิตร และอาจารย์กฤษฎา สารทอง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มอบหมายให้นิสิตสาขาอนามัยชุมชนชั้นปีที่ 4 จัดโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และให้เกิดประโยชน์ นำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้แก่ วิชาอนามัยโรงเรียน วิชาควบคุมและป้องกันโรค และวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานสาธารณสุขชุมชน เป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นประกอบไปด้วยเนื้อหา 1. การดูแลสุขภาพในโรงเรียน 2. สุขบัญญัติ 10 ประการ 3. การควบคุมป้องกันโรคอ้วนในโรงเรียน 4. การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 5. การล้างมือ 7 ขั้นตอน และ 6. การแปรงฟันที่ถูกวิธี

ภาพ :   อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์เนตรนภา พรหมมา   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/7/2565 10:58:37

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่