ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

รวมทั้ง กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการจัดการองค์กรความรู้ (Knowledge Management (KM)) ในการพัฒนาบริหารจัดการกับการสร้างการเรียนรู้องค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยมี ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/7/2565 23:38:19

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่