ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง

วันที่ 7 ธันวาคม 2564


         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบาย และแผนกลยุทธ์ การบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถ ในการวิจัยของบุคลากร โดยมีมาตรการและแผนการดำเนินงานในการที่จะจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยขึ้น และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคร่วมกับการบูรณาการในการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน


          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง พร้อมทั้งแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์ และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ด้านการสร้างงานวิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง  

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/12/2564 15:12:53

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่