ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์   ได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านจำไก่ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ขึ้น เพื่อสาธารณประโยชน์กับชุมชน “ คิด ทำอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพชุมชน (โรงเรียน) อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับบุคคล ระหว่างบุคคล และชุมชนให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านสุขภาพ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้อาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนมีความรู้ (K) ทัศนคติที่ดี (A) และฝึกปฏิบัติ (P) เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน และเพื่อผลิตอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) เช่น กิจกรรมการตรวจร่างกายเบื้องต้น 10 ท่า กิจกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้นำด้านสุขภาพในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 68 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน และจะดำเนินการติดตามผลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ  

โดยมีนายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านจำไก่ และคณะผู้ดำเนินโครงการนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นำโดย        น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายวิทยา สอนเสนา นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนพคุณ จงรักษ์ นายณัฐกร  คนขยัน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล และน.ส.สุพัตรา วงศ์พรม ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 16:50:21

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่