ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

            เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  

โดยมีท่านพันเอก สุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้ข้อคิดดีๆ เกี่ยวกับโครงการ ดร.ฉายรวี อนามธวัช คีริก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลและ คณะกรรมการโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่11 ท่านสุภักดิ์ วงค์ประสิทธ์ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธี รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่และคณะครู คณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และคณะผู้ดำเนินโครงการ นำโดย น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายวิทยา สอนเสนา นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนพคุณ จงรักษ์ นายณัฐกร คนขยัน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล น.ส.สุพัตรา วงศ์พรม และคณะนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพชั้นปีที่ 4 ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จึงได้จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อสาธารณประโยชน์กับชุมชน “ คิด ทำอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย” อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพชุมชน (โรงเรียน) อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนในระดับบุคคล ระหว่างบุคคล และชุมชนให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านสุขภาพ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้อาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนมีความรู้ ทัศนคติที่ดี และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพในโรงเรียน และเพื่อผลิตอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) เช่น กิจกรรมการตรวจร่างกายเบื้องต้น 10 ท่า กิจกรรมการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นเข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้นำด้านสุขภาพในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน และจะดำเนินการติดตามผลภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นโครงการ


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2562 16:47:51

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่