ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รางวัลผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (4 ดาว)

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชน บ่มเพาะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ จากการแข่งขันดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย นายณัฐกร คนขยัน นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายนพคุณ จงรักษ์ นางสาวสุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ และนางสาววชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล ที่ได้ผ่านการคัดเลือกงาน และได้รับรางวัลติดดาวผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ระดับ 4 ดาว โดยมีเงินรางวัลสนับสนุน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการคัดเลือกผลงานที่มีการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 

ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 16:15:52

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่