ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
วิดิทัศน์ 
แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 13/9/2564 10:52:44
แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม พะเยา 30/8/2564 9:35:04
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ม.พะเยา 4/6/2564 23:32:59
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/5/2564 10:41:01
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา 18/5/2564 9:11:47
แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 27/4/2564 9:33:23
© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่