ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564
- สรุป ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564


ประจำปีงบประมาณ 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนีนาคม  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม  2565
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน  2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2566
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่