ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


การรับรองหลักสูตรการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


หลักสูตรที่เปิดสอนระยะเวลา 6 ปี

* หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณทิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

หลักสูตรที่เปิดสอนระยะเวลา 4 ปี

* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
* หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
* หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557

ระดับปริญญาโท

* หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่