ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


# รายการจุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2564 E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนตุลาคม 2564
E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  E-book
PDF 

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2564  E-book
PDF 

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมกราคม 2565 E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2565 E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2565 E-book
PDF 

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 E-book
PDF  

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน 2565  E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนสิงหาคม 2565
E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2565 E-book
PDF 

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนตุลาคม 2565 E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนธันวาคม 2565 E-book PDF
ปี 2566

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมกราคม 2566
E-book PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2566
E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนเมษายน 2566
E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
E-book
PDF

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน 2566 E-book
PDF

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่