ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  
Master of Public Health (M.P.H.)


หลักสูตร
แผนก แบบ ก2  เรียน จันทร์-ศุกร์
แผน ข เรียน เสาร์-อาทิตย์


โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2)
1. งานรายวิชา (Course Work)          27
(1.1) หมวดวิชาพื้นฐาน               15
(1.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          12
2. วิทยานิพนธ์                                12
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             -
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต            3
รวม (ไม่น้อยกว่า)                           39(3)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข
1. งานรายวิชา (Course Work)           33
(1.1) หมวดวิชาพื้นฐาน               15
(1.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          18
2. วิทยานิพนธ์                                 -
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง            6
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต            3
รวม (ไม่น้อยกว่า)                            39(3)

อัตราค่าเล่าเรียน
แผน ก2 (วิทยานิพนธ์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา  20,000 บาท

แผน ข (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา  20,000 บาท


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

แผน ข

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่