ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666 ต่อ 3315

  • phup@up.ac.th

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
Bachelor of Public Health in Community Health
ภายใต้การดูแลควบคุมของสาขาวิชาอนามัยชุมชน


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
          ภาษาไทย
          ชื่อเต็ม: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
          ชื่อย่อ:  ส.บ. (อนามัยชุมชน)
          ภาษาอังกฤษ
          ชื่อเต็ม: Bachelor of Public Health (Community Health)
          ชื่อย่อ:  B.Ph. (Community Health)

ข้อมูลหลักสูตร (Program Outline)

เล่มหลักสูตร   รูปแบบ ไฟล์ Pdf 
เล่มหลักสูตร   รูปเเบบ E-book

มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Quality Assurance in Education)


การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร โดย สภามหาวิทยาลัย
การอนุมัติหลักสูตร โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วันที่ 10 ธันวาคม 2563
การรับรองคุณวุฒิ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) วันที่ 29 มกราคม 2564

อื่นๆ 
ข้อมูลหลักสูตรในสาขาฯ ที่ผ่านการรับรอง

For more information / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :
สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Department of Community Health : CMHUP, School of Public Health, University of Phayao
19, Moo 2, Tambon Maeka, Amphur Muang, Phayao 56000 Thailand
Facebook (Department of Community Health : CMHUP): ไปที่ https://www.facebook.com/PH.U.PHAYAO/
YouTube (COM-HEALTH UP Channel):  shorturl.at/nuwx0
Tel: 094-823-7828 (Dr.Suttichai)
Email: ph_up_th@hotmail.com


© 2021 PHUP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่